Het St. Pieters
Gasthuis

Klik op de verlichte gebouwen om meer te ontdekken

St. Pietersgasthuis
De kapel
Het Pesthuis
...

About

Over het project

De Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam wil de toegankelijkheid, beschikbaarheid en het gebruik bevorderen van de middeleeuwse archieven van en over de stad Amsterdam. De stichting wil de kennis over middeleeuwse Amsterdam vergroten onder een zo breed mogelijk publiek. SMAA wil mensen uit en buiten Amsterdam bewust maken van hoe de stad er in haar eerste eeuwen uitzag en functioneerde. Dat doen wij door de parallellen en verschillen tussen heden en verleden zichtbaar te maken op maatschappelijke thema’s als welvaart, zorg, jeugd, migratie, integratie, diversiteit en gemeenschapszin. Gedurende 2019 en 2021 maakte SMAA met het project ‘Ontsluiten van de Amsterdamse gasthuisarchieven tot 1578’ de archieven van de Amsterdamse middeleeuwse gasthuizen beter toegankelijk. De stukken werden geconserveerd en de archieven kregen een nieuwe inventaris. De meest bijzondere bronnen uit deze archieven werden vertaald in modern Nederlands. De archieven kunnen digitaal worden geraadpleegd via de website van het Stadsarchief Amsterdam. En om het geheel compleet te maken is voor de wetenschappelijke onderzoeker een bronnenuitgave van de meest bijzondere registers toegevoegd.

Disclaimer

De inhoud van deze website, zoals tekst, grafieken, afbeeldingen en ander materiaal is uitsluitend bedoeld om het publiek mee te nemen naar en te verwonderen over de verhalen betreffende de middeleeuwse Amsterdamse gasthuizen. De bronvermeldingen maken het mogelijk namen, plaatsen, aantallen en gebeurtenissen in de archieven te verifiëren. De afbeeldingen hebben geen relatie met het St. Pietersgasthuis en zijn over het algemeen niet uit de periode waarin de gepubliceerde verhalen spelen.

...

Bibliography

Gebruikte literatuur

P.H.J. van der Laan, Resoluties van de Vroedschap van Amsterdam 1551-1565, Hilversum Verloren 2008. B.R. de Melker, Metamorfose van stad en devotie, ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435. Hilversum Verloren 2021. M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten, Amsterdam 1982.

Gebruikte bronnen

Stadsarchief Amsterdam
Archief Gasthuizen (GH;toegang 342)
  • Inv.nr. 79, belastingboek, 1538-1566
  • Inv.nr. 80, belastingboek, 1566-1582
  • Inv.nr. 83, register van ontvangsten en uitgaven, 1550-1559
  • Inv.nr. 86, rekenboek van inkomsten en uitgaven van het pesthuis, 1558-1559
  • Inv.nr. 90, eerste kaartboek van de gasthuizen, 1559
  • Inv.nr. 95, oorkonde waarin het St. Pietersgasthuis toestemming krijgt om de zieken die in het gasthuis gestorven zijn te begraven etc, 1492
  • Inv.nr. 134, oorkonde van schenking aan het St. Pietersgasthuis door Joost Buijck Zybrantszoon en Balicg Popiusdochter, 1548 Archief van de burgemeesters: Groot Memoriaal (BM, toegang 5023)
  • inv.nr 2, Register van inkomende en uitgaande missieven, akten, besluiten etc, 10 maart 1545- 26 januari 1624